Polityka prywatności

oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES PRZEZ LYKKELAND

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Lykkeland Joanna Skrzyńska, Katarzyna Górska-Wójcik Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Izbickiej 8A, 04-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000911129, posiadająca numer NIP: 9522218441, REGON: 389444617 (dalej jako: Administrator” lub „Lykkeland”).

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

  1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
   1. świadczenia Usługi Formularz kontaktowy,
   2. świadczenia Usługi E-book, 
   3. świadczenia Usługi Newsletter,
  2. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
   1. marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów Lykkeland uwzględniającej preferencje użytkowników strony internetowej www.lykkeland.pl (dalej jako: „Strona internetowa”),
 1. korzystania z Usługi Formularza Kontaktowego przez Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad Użytkownikami Strony internetowej oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,
 2. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.
 1. Przekazywanie danych osobowych
 1. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Przekazujemy Państwa dane:
 1. podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa, oraz 
 2. w przypadku zamówienia Usługi Newslettera, w związku z jego przesyłaniem poprzez platformę MailChimp, Państwa dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Odbiorcą danych jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA. Dane te są bezpieczne, ponieważ są chronione programem „Tarczy Prywatności UE-USA” (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).
 1. Okres przechowywania danych osobowych
 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia Usługi Newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej Usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.
 3. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych na Stronie internetowej. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

  1. Prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.
  2. Prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:
 1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 2. cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  1. Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.
  2. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:
 1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
  2. Prawo do wycofania zgody – mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  3. Prawo do wniesienia skargi do PUODO – jeśli uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszyliśmy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: kontakt@lykkeland.pl , lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Izbicka 8A, 04-838 Warszawa.
 1. Pliki cookies
 1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie ze Strony internetowej oznacza akceptację przez Państwa treści niniejszej Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Lykkeland
 2. Dla Państwa wygody Strona internetowa używa plików cookies po to, by dostosować ją do potrzeb Użytkowników, a także w celach statystycznych. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Państwa identyfikację. Jedyną informacją o Użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się Użytkownik. Państwa adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Państwa identyfikacja w oparciu o tą daną nie jest możliwa.
 3. Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym Strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób Państwo z niej korzystają i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Państwa treści lub zaoferować pomoc.
 4. Strona internetowa stosuje następujące typy plików cookies: 
  1. __analityczne, do celów statystycznych_
 1. Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu/są przechowywane do momentu ____
 2. Stałe pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez okres ____.
 3. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 
 4. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
 5. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
  1. Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.  https://support.google.com/chrome/#topic=9796470 

  1. Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. https://support.microsoft.com/pl-pl/windows?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL 

  1. Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Firefox. https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl 

  1. Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

  1. Safari 

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

  1. https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac oraz https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 
 1. Zmiany w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Lykkeland

W celu zapewnienia, iż niniejsza Polityka spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Strony internetowej. Zmiany w Polityce wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jej zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ LYKKELAND

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej “Regulamin“) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.lykkeland.pl (zwanej dalej: „Stroną internetową”), przez Lykkeland Joanna Skrzyńska, Katarzyna Górska-Wójcik Spółkę jawną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Izbickiej 8A, 04-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000911129, posiadającą numer NIP: 9522218441, REGON: 389444617, prowadzącą przedszkole, wpisane do rejestru szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pod numerem: ____ (dalej jako: Usługodawca” lub „Lykkeland”).

 1. Podstawowe zasady korzystania ze Strony internetowej 
 1. Korzystanie ze Strony Internetowej odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu skorzystania z usług Strony Internetowej konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: 
 1. Posiadania dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet, 
 2. Posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), 
 3. posiadania numeru telefonu komórkowego
 4. korzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies”.
 1. Użytkownik, korzystając ze Strony Internetowej nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w jej treść, strukturę, formę, grafikę ani mechanizm działania.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony Internetowej i usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy oraz dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 4. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowane na Stronie Internetowej nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.
 5. Usługodawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – „Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Lykkeland”.
 6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Strony internetowej, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Strony Internetowej.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 8. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 1. Rodzaj i zakres świadczonych usług, zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych
 1. Za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawca świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkowników usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające na:
  1. bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w postaci Formularza Kontaktowego (dalej jako: „Formularz Kontaktowy”),
  2. bezpłatnym udostępnieniu do pobrania e-booka o nazwie „Skandynawski sposób na szczęście” (dalej jako: „E-book”).
  3. Bezpłatnym przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce pedagogicznej w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych przez Lykkeland usług, w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej jako: „Newsletter”).
 2. Kopiowanie treści udostępnianych przez Usługodawcę na Stronie internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, jest zabronione.
 1. Formularz kontaktowy 
 1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy jest nieodpłatna, zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Formularz Kontaktowy jest udostępniony Użytkownikom Strony internetowej w zakładce Kontakt”.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól Formularza Kontaktowego, znajdującego się na Stronie w zakładce „Kontakt”, które obejmuje:
 1. podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail), numer telefonu,
 2. podanie treści zapytania w polu „Wiadomość”,
 3. zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Lykkeland”,
 1. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 3 powyżej, jest równoważne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługi Formularz Kontaktowy.
 2. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.
 3. Rezygnacja z usługi Formularz Kontaktowy, o której mowa w ust. 5 powyżej, polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do Usługodawcy na adres elektroniczny (e-mail): kontakt@lykkeland.pl z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony w Formularzu Kontaktowym.
 1. E-book
 1. Umowa o świadczenie Usługi E-book jest nieodpłatna, zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania E-booka na adres mailowy Użytkownika.  
 2. E-book jest udostępniony Użytkownikom Strony internetowej w zakładce “pobierz-e-book”.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi E-booka dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „pobierz”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól wszystkich pól, które obejmują:
 1. podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail), numer telefonu,
 2. zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Lykkeland”,
 1. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 3 powyżej, jest równoważne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługi E-book.
 2. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi E-book do momentu wysyłki dokumentu na jego adres mailowy.
 3. Rezygnacja z usługi E-book, o której mowa w ust. 5 powyżej, polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi E-book do Usługodawcy na adres elektroniczny (e-mail): kontakt@lykkeland.pl z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony w ramach zamawiania Usługi E-book.
 1. Newsletter
 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatna, zawierana na czas nieokreślony.
 2. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 3. Do zawarcia umowy na Usługi Newsletter (aktywacji) należy:

  1. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Stronie internetowej w zakładce ___ swojego adresu poczty elektronicznej, 
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Lykkeland”,
  3. aktywować przycisk „Zapisz się”,
  4. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 1. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 3 powyżej, jest równoważne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługi Newsletter.
 2. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 3. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka) Newsletter.
 4. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 5. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter, zaś umowa o świadczenie Usługi Newsletter ulega rozwiązaniu.
 6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.
 1. Dane osobowe Użytkownika
 1. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Lykkeland określa Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Lykkeland, znajdująca się pod adresem: __ http://lykkeland/polityka-prywatnosci/ 
 1. Reklamacje
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Strony internetowej.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy kontakt@lykkeland.pl.
 3. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie internetowej w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w szczególności z przyczyn obejmujących:
 1. zmiany w zakresie sposobów świadczenia usług;
 2. zmiany marki, adresu strony internetowej Lykkeland lub adresu poczty elektronicznej właściwego do rozstrzygania reklamacji;
 3. gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem Sądu;
 5. zmiany technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej, w tym wprowadzania nowych funkcjonalności.
 1. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu pod adresem kontakt@lykkeland.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz poprzez wysłanie tej informacji na adres mailowy Użytkownika w przypadku korzystania z Usługi Newsletteru.
 2. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu opublikowania Regulaminu na Stronie internetowej, a w przypadku Użytkowników korzystających z Usługi Newsletteru, od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Lykkeland nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Użytkownika do postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 6. Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ LYKKELAND

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

 

 

 

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ LYKKELAND

 1. Realizując obowiązek wynikający z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Lykkeland środków zabezpieczających infrastrukturę Lykkeland przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. 
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
 1. złośliwe oprogramowanie (malware); 
 2. różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; 
 3. programy szpiegujące (ang. spyware); 
 4. programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
 5. spam;
 6. niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu   odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 7. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję(ang. Phishing);
 8. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploiti rootkit. 
 1. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój tablet, telefon i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. 
 2. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
  1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall), 
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
  4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
  5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
  6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
  7. szyfrowanie transmisji danych,
  8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), 
  9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła